Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Belgii

Podróżując po Belgii

Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – federacyjne państwo w Europie zachodniej w Niderlandachpołudniowych.

Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), ONZ oraz NATO.

Od zachodu graniczy z Francją (620 km), od południa z Luksemburgiem (148 km), od wschodu z Niemcami (167 km) i od północy z Holandią (450 km). Łączna długość granic lądowych wynosi 1 385 km, ponadto istnieje 64 km fragment wybrzeża Morza Północnego. Podzielona jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką.

W Brukseli, stolica Belgii, znajdują się instytucje Unii Europejskiej Unii Europejskiej.

Flaga Belgii

Flaga Belgii


Stolica

Bruksela


Waluta

Euro


Ludność

10 241 506


Powierzchnia

30 528,00 km2


Położenie i granice

Graniczy z Francją (620 km), Luksemburgiem (148 km), Niemcami (167 km) i Holandią (450 km)

Łączna długość granic lądowych wynosi 1 385 km, morskich 64

Najwyższy punkt: Signal de Botrange 694 m n.p.m.

Belgia w Europie

wikimedia.org

Belgia w Europie


Języki

Język urzędowy: flamandzki, francuski, niemiecki

Inne języki: niderlandzki, angielski


Ustrój / rząd

Belgia jest monarchią konstytucyjną. Na jej czele stoi król.

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament (4 letnia kadencja). Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele którego stoi premier.

Belgia jest państwem federacyjnym. Każdy z 3 regionów ma własną Radę Regionalną.


Bogactwa naturalne

 • Węgiel
 • Gaz naturalny
 • Piasek krzemowy

Napięcie elektryczne

230 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2, typ E

Bruksela

www.destinatiieuropene.ro

Bruksela


Częstotliwości lokalnych operatorów GSM

GSM 900/1800, 3G 2100


Informacje dla kierowców

W Belgii obowiązują górne limity prędkości:

 • na autostradach - 120 km/godz.,
 • na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) - 90 km/godz.,
 • na innych drogach na obszarze niezabudowanym - 70 km/godz.,
 • na obszarach zabudowanych - 50 km/ godz.

Obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony.

Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach.

Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione.

Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Przepisy ruchu drogowego są surowo przestrzegane.

Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/godz. (30 km/godz. na obszarze zabudowanym) może być też powodem zatrzymania prawa jazdy.


Ważniejsze numery telefonów

pomoc drogowa - 070344777

pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja - 112

Brugia

www.old-picture.com

Brugia


Przepisy celne

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.


Pobyt

Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

 • zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą;
 • mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne.

Turyści podróżujący po krajach Unii Europejskiej podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Sprzedaż jest naruszeniem prawa zagrożonym konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może podlegać też pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Belgii nie przekraczają one następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Po przystąpieniu Polski do UE znikła możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.

[Upper]Uwaga:[/Upper] przy zakupie samochodu z przebiegiem mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji należy zapłacić podatek VAT w kraju zamieszkania podczas jego rejestracji, co oznacza, że obywatel polski mieszkający na stałe w Polsce, kupiwszy samochód osobowy w Belgii, w Polsce dokonuje jego rejestracji i tu opłaca podatek VAT.

Gent

UK Flower Girl/photos.igougo.com

Gent


Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością w Belgii stale wzrasta. Plagą są kradzieże kieszonkowe, włamania do samochodów i kradzieże pozostawianych tam rzeczy. W związku ze wzrastającym zagrożeniem terrorystycznym na świecie można spodziewać się z możliwością wystąpienia zamachów, zwłaszcza w Brukseli, która jest siedzibą wielu instytucji międzynarodowych, w tym NATO i UE.


Zdrowie

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 25-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mają - w nagłych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w przypadku podjęcia pracy, oddelegowania - odpowiedni formularz serii E. Karta EKUZ uprawnia do korzystania w Belgii z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. EKUZ nie zapewnia uprawnienia do świadczeń, jeśli zamierzonym celem podróży miałoby być uzyskanie świadczeń medycznych za granicą.

Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi pokryć w całości koszty świadczeń medycznych, a następnie może ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, czy z Belgii do Polski. Wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy. Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia, należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. O zwrot kosztów świadczeń medycznych można wystąpić także po powrocie do Polski do właściwego oddziału NFZ. Także w tym przypadku należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp.

Graslei Street

GoletaMom/media-cdn.tripadvisor.com

Graslei Street


Warto wiedzieć

Obowiązek meldunkowy jest w Belgii rygorystycznie przestrzegany. W ciągu 8 dni od przyjazdu do Belgii należy zameldować się w urzędzie gminy (nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach, pensjonatach, szpitalach itp., gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów). Obywatele polscy przebywający na terenie Belgii w celach turystycznych otrzymują tzw. deklarację przybycia, ważną 3 miesiące; po tym terminie należy opuścić terytorium Belgii. Urząd gminy za pośrednictwem policji może sprawdzić, czy dana osoba faktycznie zamieszkuje pod podanym adresem.

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są w Belgii uznawane. Posiadanie zielonej karty nie jest obowiązkowe. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: www.pbuk.com.pl/index2.html.

Belgia ma dobrze rozwinięty system dróg i bezpłatnych, oświetlonych autostrad oraz gęstą sieć tanich połączeń kolejowych.


Klimat i średnie temperatury

Klimat umiarkowany morski


Placówki dyplomatyczne

Ambasada RP
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. (0-0322 739-01-01 lub 00
fax. (0-0322) 736-18-81
e-mail: polambbxl@skynet.be
www: www.polembassy.be

Gravensteen Castle

Luc_De_Jaeger/media-cdn.tripadvisor.com

Gravensteen Castle

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Kwaterze Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Bld Leopold III, 1110 Brussels
tel. (0-0322) 707 13 88, 707 11 17
fax. 322 707 13 89

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
282-284 Avenue de Tervuren , B-1150 BRUXELLES
tel. (0-0322) 77-77-200, 77-77-203
fax. (0-0322) 77-77-297, 77-77-298
e-mail: mail@polrepeu.be
www.polrepeu.be

Konsulat Generalny RP
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles

Belgique
tel. centrala (czynna całą dobę): 0032 273 90 100 lub 101
tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30): 00-322-7390121
fax. 00-322-7364459 lub 7360464
e-mail: info@konsulat.be
www.konsulat.be

Najbliższa ambasada kraju

Ambasada Królestwa Belgii
ul. Senatorska 34
00-095 Warszawa
tel. (0-22) 551 28 00
fax (0-22) 828 57 11
e-mail: warsaw@diplobel.org

Biuro Wizowe
fax (0-22) 551 28 88

Biuro Łącznikowe (policja i wymiar sprawiedliwości)
tel. (0-22) 826 24 70
fax (0-22) 826 24 97
e-mail: lobepo@post.pl

Belgia, widok na centrum miasta

Emilio García/wikimedia.org

Belgia, widok na centrum miasta

Biuro Ekonomiczne i Handlowe Regionu Flamandzkiego
tel. (0-22) 828 08 78
fax (0-22) 827 81 36
e-mail: warsaw@fitagency.com

Biuro Poznańskie
Export Vlaanderen
WTC
ul. Bukowska 12 p. 119
60-810 Poznań
tel. (0-61) 865 38 13
fax (0-61) 865 38 19
e-mail: poznan@fitagency.com

Biuro Radcy Rolnego Regionu Flamandzkiego
Jägerstrasse 52
10117 Berlin
tel. (0-0 49 30) 20 64 25 09
fax (0-0 49 30) 20 64 25 45
e-mail: landwirtschaft@flandern.biz

Biuro Delegata Wspólnoty Francuskiej, Regionu Walońskiego i Francuskiej Komisji Brukseli-Stolicy
ul. Skorupki 5
00-546 Warszawa
tel. (0-22) 583 70 01
fax (0-22) 583 70 03
e-mail: walbru@varsovie.pl

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Walonii (AWEX)
ul. Skorupki 5
00-546 Warszawa
tel. (0-22) 583 70 11
fax (0-22) 583 70 19
e-mail: awex@varsovie.pl

Biuro Ekonomiczne, Handlowe i Inwestora Zagranicznego Regionu Brukseli-Stolicy
tel. (0-22) 850 00 85, 850 00 86
fax (0-22) 827 87 09
e-mail: bruksela-polska@wer.pl


Szczepienia

Szczepionka Meningo-Kokowa - szczepienie zalecaneLotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

 • Idealnie dopasowany plan podróży.
 • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
 • Usługi powiązane z Twoim lotem.
 • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X