Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Szybkie linki
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Regulamin Usług

Regulamin Usług

Regulamin korzystania z usług dostępnych w witrynie pyrzowice.pl

Informacje ogólne

Administratorem strony internetowej pyrzowice.pl, zwanego dalej „Portalem” umożliwiającej rezerwację i zakup biletów lotniczych poprzez wyszukiwarkę, zwaną dalej „Systemem Rezerwacji” jest firma IPWS Łukasz Żorawik, z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 41a.

Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w Portalu jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a firmą IPWS Łukasz Żorawik.

Klient uprawniony jest do nieodpłatnego odtwarzania, kopiowania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

Definicje

Podane niżej pojęcia oznaczają:

Portal – witryna pyrzowice.pl umożliwiająca rezerwację i zakup biletów lotniczych poprzez wyszukiwarkę.

Właściciel – firma IPWS Łukasz Żorawik, w której posiadaniu jest Portal.

Partner – Grupa Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, 81-301, ul. 10 Lutego 10, która udostępnia dane, aby mógł być stworzony System Rezerwacji i działał w sposób ułatwiający Użytkownikowi dostęp do konkretnych danych dotyczących lotów.

System Rezerwacji - wyszukiwarka umożliwiająca Użytkownikowi wyszukiwanie krajowych i międzynarodowych połączeń lotniczych zdefiniowanej dla dowolnie pary miast oraz dokonanie finansowej wyceny tych połączeń a następnie zakupu biletu lotniczego.

Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

Linie "Low Cost" – linie lotnicze wymienione w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.
Uwaga! Linie "low cost" nie podlegają ogólnym warunkom przewozu zgodnym w z przepisami organizacji IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.

Elektroniczny instrument płatniczy - instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

Karta płatnicza – karta, która identyfikuje w sposób jasny jej wydawcę i posiadacza upoważnionego do jej użytkowania, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

Postanowienia ogólne

System Rezerwacji udostępniony jest przez Właściciela, firmę IPWS Łukasz Żorawik z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-486), przy ulicy Klonowej 41a, w porozumieniu z Partnerem firmy.

Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcją jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do IX niniejszego regulaminu.

Odpowiedzialność użytkownika za korzystanie z systemu rezerwacji

Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania zobowiązań prawnie wiążących, a akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, także odpowiedzialność finansową, związaną z korzystaniem z Systemu Rezerwacji.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytań o interesującą go rezerwację, zakup biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i potwierdzenia chęci zakupu dostępnych w Portalu usług opisanych w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji udostępnianego przez Partnera, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Właściciel nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie Rezerwacji, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System Rezerwacji. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji Partnera, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

Ochrona danych osobowych

Właściciel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie Portalu Właściciela Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które mogą zostać przekazane Partnerowi, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży.
W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej poprzez narzędzia Partnera wdrożone w Portalu przez Właściciela, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług.
Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Właściciela, oraz Partnera i służyły będą wyłącznie użytkowi własnemu i umożliwiały będą analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych w Portalu.

W związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Właściciela związanych z działalnością i rozwojem Portalu. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres pyrzowice.pl oświadczenia woli rezygnacji.

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

Składanie rezerwacji lotniczych, zakup biletu, formy płatności i dostarczenia biletu lotniczego

Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze Partnera:

Grupa Travel Sp. z o.o.

Siedziba firmy
ul. 10 Lutego 10
81-301 Gdynia

Tel. +48 58 627 82 88
Tel. +48 58 627 82 32
Fax: +48 58 620 91 28

Postanowienia końcowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku w/w działań, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.

Redakcja Pyrzowice.pl

  • Idealnie dopasowany plan podróży.
  • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
  • Usługi powiązane z Twoim lotem.
  • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X